Veelgestelde vragen

Voorwaarden Charlie and the party factory


Algemene voorwaarden Charlie and the party factory 

Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van

opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door

opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2 Uitvoering van een opdracht


2.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een

overeenkomst derden in te schakelen.

2.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van

opdrachtnemer wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is

opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat

daarvoor toestemming van opdrachtgever is vereist. Voor zover deze

wijzigingen meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor

rekening van opdrachtgever.


Artikel 3 Verantwoordelijkheden opdrachtgever


3.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en alle

toestemmingen van- en overeenkomsten met derden - waaronder cateraars,

eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van

events - die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de

bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd

evenement.

3.3 Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om

de veiligheid te waarborgen van bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden

en materialen van het overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te

allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer

omstandigheden volgens opdrachtnemer daartoe nopen.

3.4 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen,

welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter beschikking te

stellen.


Artikel 4 Honorarium en betaling


4.1 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging

door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook

het uurtarief in rekening gebracht.

4.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na

factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op enige

verrekening, opschorting of anderszins betaling kan inhouden.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in 4.2 gestelde termijn heeft betaald, is

hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist.

4.4 Bij aanvaarding en reservering van een gepland feest en/of datum dient een aanbetaling van €250 betaald te worden vooraleer deze in de agenda wordt ingeschreven en bevestigd.
Deze aanbetaling geldt als enige, gewaarborgde bevestiging door de opdrachtgever en opdrachtnemer.Artikel 5 Annulering


5.1 Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van de

opdrachtgever waardoor het evenement niet of niet geheel kan doorgaan,

komt geheel voor risico van opdrachtgever en ontslaat deze nooit van zijn

verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.


5.2 Bij uitstel of annulering van de opdracht door opdrachtgever is

opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende percentage van de voor de

overeenkomst overeengekomen vergoeding van de totale som verschuldigd;

Annulering of uitstel voor 180 dagen van de productiedatum: 25%

Annulering of uitstel tussen 180 en 120 dagen van de productiedatum: 50%

Annulering of uitstel tussen 120 en 30 dagen van de productiedatum: 75%

Annulering of uitstel na minder dan 30 dagen van de productiedatum: 100%


Artikel 6 Overmacht


6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en

gerechtigd zich ter zake op overmacht, in de zin van een niet toerekenbare

tekortkoming zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, te beroepen wanneer de

uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,

wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze

buiten haar wil liggen. Onder overmacht in deze worden mede, maar niet

uitsluitend, verstaan ziekte van Charlie and the party factory of door haar

ingeschakelde derden die een belangrijke rol in de opdracht zijn toebedacht,

ongevallen, storingen in apparatuur, het uitblijven van benodigde

medewerking van derden en alle overige oorzaken die redelijkerwijs buiten

de wil van opdrachtnemer liggen.
6.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer worden haar

verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht dermate lang duurt dat de

opdracht redelijkerwijs niet meer (tijdig) kan worden uitgevoerd zijn zowel de

opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het

niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht

heeft op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook.


Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid


7.1 Alle verplichtingen van opdrachtnemer behelzen een

inspanningsverplichting en zonder dat opdrachtnemer enig resultaat kan

garanderen. Temeer nu bij de uitvoering van de uiteindelijke opdracht diverse

derden betrokken zijn met wie opdrachtgever conform artikel 3.1. van deze

voorwaarden rechtstreeks een overeenkomst sluit.

7.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, en met inachtneming van

voorgaand artikel 6 en 7.1, wegens een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot

vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van

de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst mede

een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is

de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van

de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan

€ 8.000,00 (zegge: achtduizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie

van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze

schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst

heeft ontbonden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van

de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de

zin van deze voorwaarden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor

zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in

de zin van deze algemene voorwaarden.

7.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder - niet

uitputtend bedoeld - in deze begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg

van aanspraken van afnemers van opdrachtgever ,schade verband houdende

met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer

voorgeschreven toeleveranciers, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke,

is uitgesloten.


Algemene voorwaarden Charlie and the party factory


7.5 Buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen rust op opdrachtnemer

geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond

waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7.6 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de factuur

dienen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoerdatum en/of factuurdatum per

aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden op straffe

van verval van welke aanspraak dan ook. De aansprakelijkheid van

opdrachtnemer ex 7.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar

daarbij deugdelijk ingebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van

minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft

gegeven en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming

van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een

zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten

zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

7.7 Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband

met de opdracht aan de opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen,

kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

7.8 De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar eventuele werknemers en

haar voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde hulppersonen tegen

elke aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.

7.9. Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op

schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de

betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.


Artikel 8 Opschorting en ontbinding


8.1 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met enige verplichting die

voortvloeit uit de overeenkomst en/of bij zijn faillissementsaanvraag of

faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf

van de Opdrachtgever en overmacht, heeft opdrachtnemer het recht om zonder

ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te

ontbinden, naar keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot

enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch onverminderd de aan

opdrachtnemer verder toekomende rechten.

8.2 In geval van ontbinding wegens de in artikel 8.1 genoemde situaties is

opdrachtnemer nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel

schadevergoeding gehouden. In geval nog geen gelden werden betaald, dienen alle werkuren en reeds gemaakte kosten van de opdrachtnemer worden vergoed. Deze kosten kunnen in mindering gebracht worden bij een eventuele verplaatsing van datum en afspraak.

Wat met corona?

Gezien de huidige situatie moeten ook wij de feestjes annuleren. De verrichte werkuren dienen aangerekend te worden (vaste kosten, huur atelier, personeel etc) maar bij verplaatsing van het feestje worden deze betaalde kosten dan terug afgetrokken wanneer het nieuwe feestje doorgaat. Dank je wel voor het begrip. 

Hoe lang op voorhand moet ik het feestje boeken?

Elk feestje vraagt voorbereiding dus elke aanvraag moet minimum 1 week op voorhand aangevraagd worden, op voorwaarde dat het atelier nog vrij is.

Feestjes die toch nog later worden aangevraagd, kunnen enkel uitgevoerd worden op aanvraag, dus dan raden we je aan om telefonisch contact op te nemen.

 

Hoe lang op voorhand moet ik het definitieve aantal kindjes laten weten?

Het definitieve aantal kindjes is vooral van belang indien er meer dan 12 kindjes aanwezig zijn, omdat we dan een tweede begeleider voorzien. Dan vragen we jullie ten laatste 1 week op voorhand definitief te bevestigen. 

Bij feestjes met minder dan 12 kindjes is het voldoende om het 4 dagen op voorhand door te geven. 

Wat met annulatie?

Bij aantoonbare overmacht worden enkel de vaste kosten in rekening gebracht (taart, huur atelier, personeelskost)

Bij elke andere reden van annulatie wordt het volledige feestje in rekening gebracht aangezien wij hiervoor lang op voorhand het atelier vrijhielden en dus op die manier een andere bezetting hebben misgelopen. 


Dank voor het begrip. 


 

Mogen wij zelf als ouder bij het feestje aanwezig zijn?

Om het spel en het feestje te bevorderen, vragen wij aan de ouders om tussen 14.30 en 16.30 ons eventjes helemaal alleen te laten met de kindjes, zodat ze volledig kunnen opgaan in het themafeestje. 

Vanaf 16.30 zijn jullie uiteraard superwelkom om mee te eten van de taart of -afhankelijk van het themafeest- nog even deel te nemen aan het feestje! 

 

Kunnen ze ook buiten spelen?

Natuurlijk!

Het atelier heeft een avontuurlijke tuin met een supercool, zelfgebouwd kamp! 

Bij mooi weer spelen we sowieso buiten, dus ravotten is zeker aan de orde! 

 

Worden er foto's genomen tijdens het feestje?

Wij doen altijd ons uiterste best om zoveel mogelijk foto's te nemen tijdens het feestje met onze gsm. Uiteraard mogen jullie ook altijd een fototoestel achterlaten! 

Indien gewenst kan er ook een kinderfotografe aanwezig zijn op het feestje, zodat jullie professionele foto's hebben van het hele gebeuren.

Stuur gerust een mailtje voor meer info.

Wordt de taart altijd door Charlie voorzien?

We hebben een supergoede en overheerlijke samenwerking met Julies House, de taarten worden dus altijd via Julies House voorzien.

Er is voldoende keuze voor iedereen:) 

Op die manier is het eerlijk voor alle kindjes die hun verjaardagsfeestje in het atelier laten doorgaan.

 

Hoe moeten we betalen?

Vanaf 26/2 vragen we om op voorhand via overschrijving te betalen.

Hierbij de informatie: 

CHARLOTTE BOUCKAERT EENMANSZAAK

Leiehoek 3

9800 Sint Martens Leerne op volgend rekeningnummer: 

IBAN  BE12 7340 4668 4792


 

Vermeld hier aub steeds duidelijk volgende zaken bij:

- Jullie voor & achternaam.

- De datum van het feestje.

- Jullie adres

Dank je wel! 

Broekstraat 37 9831 deurle
charlotte@charlieandthepartyfactory.com
T 0478/661076
WhatsApp


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x